Projekt Studentské grantové soutěže Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
O projektu

Anotace projektu:

Projekt představuje unikátní umělecké dílo nacházející se na zámku Lemberk - deskový renesanční strop se 77 obrazy malovanými na dřevě, opatřené nápisovými páskami s německými dvojveršími, vztahujícími se k Ezopovým bajkám, ale také k biblickým textům a ke starověkým historickým příběhům a literatuře. Řešitelé transliterovali a přeložili novohornoněmecké nápisy, komparovali jednotlivé malby s jejich předlohami (E. Sadeler, Theatrum morum, 1608) a nabídli jejich dobovou interpretaci na základě rozboru maleb a textů i jejich obsahové spojitosti. Výsledky obsáhlých prací jsou již zčásti publikovány tiskem a elektronicky. V přípravě je tištěná monografie a její elektronická verze.

Cíle:

Nástropní malované desky byly jednotlivě v detailu i v celku digitálně dokumentovány (únor 2013). Vytvořený soubor fotografií je využit na těchto stránkách projektu pro elektronické zveřejnění. Všechna nápisová pole doprovázející malby byla transliterována, přeložena z raně novověké horní němčiny (březen) a interpretována jak coby jednotliviny, tak i v rámci celku. Ke všem vyobrazením se řešitelé snažili dohledat odpovídající grafické předlohy (duben-květen). Řešitelé projektu srovnali texty předloh se staršími českými variantami bajek a mravoučných příběhů. Přiřadili k nim nalezená odpovídající dobová a současná přísloví (červen). Připravili webovou prezentaci projektu (červenec-srpen). Výsledky projektu připravovali k vydání (září-prosinec 2013). Dílo představí odborné i laické veřejnosti v regionálním a odborném tisku i v médiích (jaro 2014).

Plánované výsledky:

Výsledky bádání se připravují pro publikování v monografii, kterou vydá Technická univerzita v Liberci. S výsledky bude obeznámena odborná i laická veřejnost prezentací v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Dalším výsledkem je populárněnaučný text v 1. čísle časopisu Dějiny a současnost (http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2014/1/rec-slechtickych-sidel/). V periodiku Fontes Nissae, jejž vydává katedra historie FP TU v Liberci se objeví zpráva o studentském projektu a jeho výsledcích obdobně, jako v předchozích letech. Zveřejněné informace budou k dispozici prostřednictvím webových stránek FP TUL. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci se s výsledky studentského díla mohou seznámit také návštěvníci zámku Lemberk.

Současný stav poznání:

Malovanému renesančnímu deskovému stropu v tzv. Bajkovém sále na zámku Lemberk věnovala česká historická produkce pozornost pouze okrajově, a sice v 10. svazku obsáhlého encyklopedického díla Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze Království českého, a to formou ryze deskriptivní. Interpretace se téma nedočkalo ani ve stručné studii historičky umění Milady Lejskové-Matyášové ve Sborníku Severočeského muzea, řada Historie, v roce 1964. Autorka sice nalezla inspirační zdroj, resp. předlohy pro 67 na dřevě malovaných obrazů v díle manýristického výtvarníka rudolfínského dvora Egidia Sadelera Theatrum morum (1608), vysvětlení jejich vzniku, zadavatele, komparací s jinými takovýmito artefakty, natož překladem a výkladem textů obsažených pod malbami se nezabývala. Práce studujících katedry historie FP TU v Liberci je tedy první a v tomto smyslu novátorská, která se řešení tak obsáhlého námětu chopila.

Metody a postupy řešení:

Studující digitálně fotograficky dokumentovali jednotlivé výjevy, transliterovali a transkribovali nápisy na vyobrazeních, přeložili je do současné češtiny a vyhledali jim odpovídající přísloví. Také srovnali tyto krátké poetické texty s jejich předlohami. Vyhledali současně v českém a evropském prostředí komparovatelné celky obdobné renesanční nástropní výzdoby.

Řešitelský kolektiv:

Bc. Eva Cejnarová, Bc. Zuzana Černá, Bc. Tomáš Hnilička, Bc. Eva Hrabánková, Bc. Kamila Klingorová, Bc. Petra Kolocová, Bc. Petra Michnáčová, Bc. Marta Rejhonová, Bc. Michal Smrž, Bc. Šárka Stanovská, Bc. Jana Velechovská - studující navazujícího magisterského oboru Historie, vesměs již absolventi bakalářského programu Kulturněhistorická a muzeologická studia.

Vedoucí řešitelského kolektivu:

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.


Copyright © Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie